ارسال ایمیل در Asp.NET 1 , Asp.NET 2

بازدید کنندگان : 2235 دسته بندی برنامه نویسی , مقالات متفرقه , ترفند ها و نکات

ارسال ایمیل یکی از پر کاربرد ترین اعمال سمت سرور می باشد . در عین حال این کار بسیار ساده بوده و در تمامی سایت ها مورد نیاز است .

بنابراین بنده نحوه ارسال ایمیل در Asp.NET 1 و Asp.NET 2 را جداگانه توضیح خواهم داد:

برای ارسال ایمیل در دات نت 1  ابتدا فضا نام System.Web.Mail را وارد صفحه کرده :

Imports System.Web.Mail

و سپس از کد زیر استفاده کنید :

  Dim objmail As New MailMessage

    objmail.From = mfrom

    objmail.To = mto

    objmail.Subject = subject

    objmail.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8

    objmail.Body = htmltext

    objmail.BodyFormat = MailFormat.Text

    SmtpMail.SmtpServer = mailserver

 

    objmail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver", mailserver)

    objmail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport", 25)    

    objmail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate", 1)

    objmail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername", mfrom)

    objmail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword", pass)

 

    Try

      SmtpMail.Send(objmail)

    Catch ex As Exception

 

    End Try

 

 

حال کافیست به جای مقادیر mfrom آدرس ایمیل ارسال کننده ، به جای mto آدرس ایمیل گیرنده ، به جای subject موضوع ایمیل، به جای Htmltext متن نامه ، به جای mailserver آدرس smtp server که معمولا mail.yoursite.com هست (در صورتی که از میل سرور اطلاعی ندارید از مدیر هاست سوال کنید) و به جای pass پسوورد ایمیل خود را وارد کنید .
 
 
ارسال ایمیل در دات نت 2 کمی تفاوت کرده است  :
برای اینکار ابتدا فضا نام System.Net.Mail را وارد صفحه کرده :
 
Imports System.Net.Mail

سپس از کد های زیر استفاده کنید :
 
     Dim obj As New SmtpClient

    Dim Mailmsg As New MailMessage

    Mailmsg.To.Clear()

 

    Mailmsg.To.Add(New MailAddress(mto))

    Mailmsg.From = New MailAddress(mfrom)

    Mailmsg.Subject = subject

    Mailmsg.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8

    Mailmsg.IsBodyHtml = True

    obj.Host = mailserver

    Dim basicAuthenticationInfo As New System.Net.NetworkCredential(mfrom, pass)

 

    obj.UseDefaultCredentials = False

 

    obj.Credentials = basicAuthenticationInfo

 

    Mailmsg.Body = htmltext

    Mailmsg.IsBodyHtml = True

    Try

      obj.Send(Mailmsg)

    Catch ex As Exception

 

    End Try
 
 
حالا کافیست به جای مقادیر mfrom آدرس ایمیل  ارسال کننده ، به جای mto آدرس ایمیل گیرنده ، به جای subject موضوع ایمیل، به جای Htmltext متن نامه، به جای mailserver آدرس smtp server که معمولا mail.yoursite.com هست و به جای pass پسوورد ایمیل ارسال کننده را وارد کنید .

 

نظرات کاربران