حفظ و نگهداری و وفادار سازی منابع انسانی در سازمان

تجربه پنجم : دفترکار به دوش !

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

انتخاب مدیر برای واحد های سازمان

چرا من همیشه وقت کم می آورم !؟

تجربه اول : اقدام برای ایجاد یک گروه در دانشگاه

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

رفتارسازمانی

مدیریت چیست ؟

تجربه دوم : اقدام مجدد ایجاد گروه از همکلاسی های قدیم

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

استخدام و جذب نیروی انسانی

تجربه چهارم : راه اندازی مجدد تیم بعد از 5 سال تجربه

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

تجربه سوم : ارتقا به مدیر فنی از یک برنامه نویس ساده

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی