کاهش حجم صفحات به وسیله حذف فضاهای خالی ( Remove White Space)

بازدید کنندگان : 1068 دسته بندی برنامه نویسی , مقالات متفرقه , ترفند ها و نکات

 

 

کاهش حجم صفحات به وسیله حذف فضاهای خالی ( Remove White Space)

 

عمل حذف فضاهای خالی (Remove White Space ) به وسیله چند روش قابل پیاده سازی می باشد .

یکی از روش های معمول این کار استفاده از HttpModule می باشد البته این روش با HttpCompressionModule قابل استفاده نیست و به کسانی که از فشرده سازی صفحات استفاده می کنند پیشنهاد نمی شود .

برای اینکار کافیست کتابخانه زیر را به شاخه Bin پروژه خود اضافه کرده :

دریافت کتابخانه WhitespaceModule

و تگ زیر را داخل فایل Web.Config بنویسید :

  

روش دوم که توسط RegularExpression انجام میشه به صورت زیر هست :

  private static readonly Regex REGEX_BETWEEN_TAGS = new Regex(@">\s+<", RegexOptions.Compiled);

  private static readonly Regex REGEX_LINE_BREAKS = new Regex(@"\n\s+", RegexOptions.Compiled);

  protected override void Render(HtmlTextWriter writer)

  {

    using (HtmlTextWriter htmlwriter = new HtmlTextWriter(new System.IO.StringWriter()))

    {

      base.Render(htmlwriter);

      string html = htmlwriter.InnerWriter.ToString();

 

      html = REGEX_BETWEEN_TAGS.Replace(html, "> <");

      html = REGEX_LINE_BREAKS.Replace(html, string.Empty);

 

      writer.Write(html.Trim());

    }

  }

این کد هارا می توانید در MasterPage بنویسید تا تمامی صفحاتی که از آن ارث میگیرند شامل شود .

این روش برای کسانی که از روش فشرده سازی هم استفاده می کنند بسیار مفید و کارامد هست .

دقت نمایید که برای استفاده از این روش باید فضا نام System.Text.RegularExpressions را ابتدا ایمپورت نمایید

 

نظرات کاربران