مشاوره مدیریت و منابع انسانی

   منابع انسانی

  • استخدام
  • نگهداشت
  • ارتقاءوتوسعه(انگیزش)
  • مدیریت کارکنان

   خلاقیت و کارآفرینی

  • رویاپردازی تا خلاقیت
  • حل خلاق مسائل
  • محیط خلاق
  • خلاقیت گروهی و فردی
  • موانع خلاقیت
  • انگیزش
  • کارآفرینی سازمانی

   تحقیق و توسعه

  • اهداف تحقیق و توسعه
  • تحقیق و توسعه در ایران
  • تحقیق و توسعه در صنعت
  • روش شناسی تحقیق و توسعه
  • جایگاه سازمانی R&D


    مشاوره نرم افزاری و مدیریت پروژه

    • مدیریت تولید نرم افزار
    • مدیریت پروژه های نرم افزاری
    • نرم افزارهای مبتنی بر وب
    • نرم افزارهای مبتنی بر ویندوز

    برای هماهنگی وقت مشاوره با شماره زیرتماس حاصل فرمایید

    021-24814(داخلی 100)